search

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN EUROFYSICA B.V

Ga direct naar:

ARTIKEL 1 - SAMENVATTING 

 1. Verzendkosten 
  De verzendkosten voor bestellingen tot € 150,- bedragen € 9,95.

  Gratis verzending bij orders boven de € 150,- met uitzondering van afleveradressen in het buitenland en rembourszendingen. Bovenstaande bedragen zijn exclusief BTW.

 2. Levertijd
  In onze webshop vind je onder het artikelnummer en boven de prijs de actuele voorraadstatus van het artikel met daarbij de verwachtte levertijd na bestelling. Indien een product op voorraad is, streven wij naar een levering van 2-3 werkdagen. Als een product niet voorradig is of op maat gemaakt moet worden, dien je met een langere levertijd rekening te houden.

 3. Garantie
  Op al onze apparatuur krijg je garantie voor twee jaar tenzij anders vermeld. Bij bestelling via de webshop kun je binnen 14 dagen zonder verdere opgave van reden je producten retourneren of omruilen. Neem hiervoor contact op met Eurofysica. Voor retourneren brengen wij € 9,95 verzendkosten in rekening. Retourneren dient altijd te geschieden in de originele verpakking. Eventuele schade aan de geretourneerde artikelen wordt door ons in rekening gebracht.

  Na ontvangst van de goederen dien je deze binnen drie dagen te controleren. Eventuele manco’s, afwijkingen en/of beschadigingen dienen binnen drie dagen gemeld te zijn bij Eurofysica onder vermelding van het verkooporder nummer. 

 4. Betaling
  Particulieren kunnen bij ons direct betalen door middel van iDeal of credit card.
  Scholen, bedrijven of instellingen met een BTW nummer kunnen bij ons op rekening kopen. Vraag hiervoor een Account aan als je deze nog niet hebt. Wij sturen de factuur dan achteraf.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID 

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, overeenkomst, opdrachtverlening, verkoop en koop, alsmede op iedere daaruit voortvloeiende levering.
 2. Deze algemene voorwaarden prevaleren steeds boven eventuele voorwaarden van de wederpartij waarnaar op enige offerte, prijslijst, nota of in andere correspondentie wordt verwezen.
 3. Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door de directie van Eurofysica B.V. schriftelijk zijn bevestigd. Op eventuele door Eurofysica B.V. gefiatteerde afwijkingen van deze algemene voorwaarden kan door wederpartij uitsluitend beroep worden gedaan voor de opdracht waarop de afwijking of aanvulling betrekking heeft.
 4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. Eurofysica B.V. en de wederpartij zullen alsdan in onderling overleg vervangende bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de eventueel vernietigde bepalingen in acht genomen worden.
 5. Deze algemene voorwaarden, inclusief de hieraan ten grondslag liggende overeenkomst, bevatten de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen en treden in de plaats van alle voorgaande mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten en voorstellen met betrekking tot het onderwerp ervan.

ARTIKEL 3 - PRIJSOPGAVEN, OFFERTES, AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 1. Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van Eurofysica B.V., in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit. Iedere aanbieding in het kader van de verkoop en levering van zaken is 30 dagen geldig en dient, totdat de opdracht is aanvaard, als één geheel te worden beschouwd en is gebaseerd op normale werktijden en omstandigheden, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Slechts indien de offerte betrekking heeft op specifiek aangewezen zaken, kan de levering daarvan tot het verstrijken van de geldigheidsduur van de offerte worden gegarandeerd, in alle gevallen staat het Eurofysica B.V. vrij overeenkomstige zaken te leveren.
 3. In offertes van Eurofysica B.V. genoemde levertijden en andere voor door Eurofysica B.V. te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief. Overschrijding ervan geeft de potentiële wederpartij geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
 4. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, prijslijsten, alsmede andere verstrekte opgaven binden Eurofysica B.V. niet. Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Eurofysica B.V. binden Eurofysica B.V. niet dan nadat en voor zover deze door de directie van Eurofysica B.V. schriftelijk zijn bevestigd.
 5. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor Eurofysica B.V. tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt deze aanbieding automatisch voor nabestellingen.
 6. De overeenkomst komt pas tot stand nadat Eurofysica B.V. de acceptatie van de opdracht of bestelling schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd, ook wanneer aan die opdracht of bestelling een aanbieding van de zijde van Eurofysica B.V. is voorafgegaan.
 7. Indien de bevestiging van de opdracht of bestelling door Eurofysica B.V. de afspraken onjuist zou weergeven, laat de wederpartij dit weten binnen twee dagen na ontvangst, en in ieder geval vóórdat de opdracht of bestelling is uitgevoerd.

 

ARTIKEL 4 - PRIJS EN RISICOREGELING

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle door Eurofysica B.V. afgegeven prijzen:
  • in euro en exclusief BTW, in- en uitvoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten van overheidswege;
  • exclusief eventuele afnamekortingen;
  • exclusief transport-, verpakkings-, afleverings- en installatiekosten;
  • op basis van door Eurofysica B.V. gehanteerde minimumhoeveelheden;
  • gebaseerd op uitvoering in normale werktijden.
 2. Na het verstrijken van de geldigheidsduur van een offerte kunnen daaraan, in ieder geval met betrekking tot de daarin vermelde prijzen, geen rechten worden ontleend.
 3. Eventueel toegekende kortingen gelden alleen bij betaling binnen de gestelde betalingstermijn.
 4. Eurofysica B.V. is te allen tijde gerechtigd één of meerdere voorschotten aan de wederpartij in rekening te brengen, ook indien dit niet in een offerte of opdrachtbevestiging vermeld is.

ARTIKEL 5 - LEVERING EN RISICO

 1. Bestelde zaken worden op een door Eurofysica B.V. te bepalen wijze afgeleverd. Indien Eurofysica B.V. zorgt voor transport van de geleverde zaken, is zij bevoegd transportkosten en/of administratiekosten afzonderlijk aan wederpartij in rekening te brengen.
 2. De aflevering geschiedt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, aan de toegang van het gebouw waarin de wederpartij is gevestigd.
 3. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. 
 4. Voor speciaal bestelde producten, die niet in het standaard assortiment van Eurofysica B.V. zitten, geldt een minimale waarde van € 100,- ex BTW.

ARTIKEL 6 - LEVERTIJDEN 

 1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De standaard levertijden van op voorraad zijnde producten is 2 werkdagen in het geval van bestellingen die vóór 9u in de ochtend zijn gedaan en 3 werkdagen voor bestellingen die na 9u zijn gedaan.
 2. De levertijd gaat in vanaf de datum als vermeld in de orderbevestiging van Eurofysica B.V., dan wel als vermeld in de offerte van Eurofysica B.V., mits het eventueel door Eurofysica B.V. aan de wederpartij in rekening gebrachte voorschot alsdan reeds door de wederpartij is voldaan.
 3. Eurofysica B.V. zal, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, (doen) zorgdragen voor aflevering binnen de overeengekomen termijn. Vertragingen in de overeengekomen aflevertijd worden niet geacht een gebrek in de nakoming van de overeenkomst door Eurofysica B.V. op te leveren.
 4. De levering kan geschieden in gedeelten, naarmate de zaken gereed of voorradig zijn. De facturering zal alsdan eveneens in gedeelten plaatsvinden.
 5. Vertragingen in de levering als gevolg van achterstallige betalingen door de wederpartij zijn geheel voor rekening en risico van de wederpartij.

ARTIKEL 7 - BETALING

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Verrekening of compensatie is door de wederpartij niet toegestaan.
 2. Eurofysica B.V. kan bedingen dat betaling vóór aflevering geschiedt.
 3. Via de webshop is betaling mogelijk via iDeal, Bancontact of Credit Card (Mastercard, Visa). Hier gaat het om directe verkoop, d.w.z. dat de Creditkaart direct belast zal worden.
 4. Alle de wederpartij in rekening te brengen bedragen zullen bij overschrijding van enige in deze voorwaarden c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn(en) met ingang van de dag volgend op de uiterste dag van betaling worden verhoogd met de wettelijke rente die geldt voor handelstransacties. De hoogte daarvan wordt vastgesteld op basis van de marginale toewijzingsrente die de Europese Centrale Bank (ECB) heeft toegepast op de meest recente basisherfinancieringstransactie die heeft plaatsgevonden vóór 1 januari respectievelijk vóór 1 juli van elk jaar.
 5. Eurofysica B.V. is gerechtigd iedere gedeeltelijke levering te factureren, dan wel in termijnen te factureren, ook wanneer dit niet in de overeenkomst is vermeld. Ingeval een order in gedeelten wordt uitgevoerd, is Eurofysica B.V. gerechtigd voor de verrichte deellevering(en) betaling te vorderen alvorens de overige deellevering(en) te verrichten.
 6. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek, korting of verrekening te geschieden ten kantore van Eurofysica B.V. of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een rekeningnummer van Eurofysica B.V., zoals dat op de factuur is aangegeven, dan wel door Eurofysica B.V. nader wordt aangewezen.
 8. Eurofysica B.V. is na verloop van dertig dagen na de vervaldag als bedoeld in lid 1 van dit artikel zonder nadere ingebrekestelling bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde. Indien Eurofysica B.V. bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen vijftien procent van het met inbegrip van voornoemde rente van de wederpartij te vorderen bedrag, doch bedragen in alle gevallen minimaal € 250 (tweehonderd vijftig euro) met dien verstande dat als de werkelijke kosten hoger zijn, de wederpartij de volledige door Eurofysica B.V. gemaakte kosten vergoedt. De wederpartij zal tevens gehouden zijn tot integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten.
 9. Indien de wederpartij weigert te voldoen aan een redelijk verzoek van Eurofysica B.V. tot het doen van een vooruitbetaling als bedoeld in lid 3 van dit artikel of het stellen van zekerheid als bedoeld in lid 8 van dit artikel, dan wel indien de wederpartij met de betaling uit hoofde van deze of een andere overeenkomst jegens Eurofysica B.V. in gebreke is, heeft Eurofysica B.V. het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten gedurende een maand op te schorten tot die vooruitbetaling, zekerheidsstelling en/of betaling van de opeisbare vordering is geschied, terwijl - indien anders was overeengekomen - over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.
 10. Mochten vóór of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst naar het oordeel van Eurofysica B.V. goede gronden aanwezig zijn om te twijfelen aan tijdige betaling door de wederpartij, dan heeft Eurofysica B.V. het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op haar verlangen en tot haar genoegen door de wederpartij zekerheid is gesteld voor al hetgeen de wederpartij aan Eurofysica B.V. verschuldigd is of zal worden.
 11. Indien de wederpartij met de betaling in gebreke is en Eurofysica B.V. deswege de geleverde zaken, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 9 van deze algemene voorwaarden terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de wederpartij.
 12. In geval van faillissement of surséance van betaling van c.q. beslag onder de wederpartij of bij het stilleggen of liquidatie dan wel gehele of gedeeltelijke overdracht van diens bedrijf zijn de vorderingen van Eurofysica B.V. jegens de wederpartij direct opeisbaar en de verplichtingen van de wederpartij direct opeisbaar. 

ARTIKEL 8 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Eurofysica B.V. behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de wederpartij geleverde zaken voor, totdat al haar vorderingen op de wederpartij ter zake van de tegenprestatie voor door Eurofysica B.V. aan de wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken en ter zake van schadevergoeding wegens het niet nakomen van de hiervoor bedoelde overeenkomst, zijn voldaan met inbegrip van eventuele incassokosten, contractuele boetes en renten.
 2. Zolang de eigendom van de zaken niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verwerken, verpanden, in eigendom overdragen of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het volgende lid.
 3. Het is de wederpartij toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf te verwerken, aan derden te verkopen en te leveren. Buiten dit geval is de wederpartij gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Eurofysica B.V. te bewaren. Bij overtreding van de bovenstaande bepalingen wordt de koopprijs, ongeacht andersluidend beding, terstond ten volle opeisbaar.
 4. Indien de wederpartij met de betaling in gebreke is en Eurofysica B.V. deswege de geleverde zaken, gebruik makend van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in dit artikel, terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de wederpartij.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Eurofysica B.V. zo snel mogelijk als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

ARTIKEL 9 - AANVAARDING EN RECLAMATIE

 1. Er geldt een wettelijke termijn van 14 dagen bedenktijd bij aankoop via de webshop.
 2. De wederpartij dient bij (op)levering van de zaken te onderzoeken of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden. De controle op het aantal geleverde zaken c.q. op eventuele manco´s, surplus´ en/of beschadigingen berust bij de wederpartij.
 3. Indien niet binnen drie werkdagen na ontvangst van de geleverde zaken omtrent eventuele manco’s, surplus’ en/of beschadigingen schriftelijk en gemotiveerd wordt gereclameerd bij Eurofysica B.V., zijn de zaken - op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld - als juist erkend respectievelijk wordt erkend dat de wederpartij de zaken onbeschadigd heeft ontvangen. Het ontvangstbewijs dient te allen tijde door of namens de wederpartij te worden getekend.
 4. Uiterlijk zichtbare gebreken of uiterlijk zichtbare afwijkingen van de specificaties dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie werkdagen na ontvangst van de geleverde zaken door of namens de wederpartij bij Eurofysica B.V. schriftelijk en gemotiveerd te zijn ingediend; bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geacht de geleverde zaken te hebben geaccepteerd.
 5. Niet uiterlijk zichtbare gebreken of niet uiterlijk zichtbare afwijkingen van de specificaties dienen uiterlijk binnen drie werkdagen na ontdekking van deze gebreken of afwijkingen, doch uiterlijk binnen dertig dagen na (op)levering, door of namens de wederpartij bij Eurofysica B.V. schriftelijk en gemotiveerd te zijn ingediend.
 6. Ingeval van reclamaties dient Eurofysica B.V. te allen tijde in de gelegenheid te worden gesteld klachten ter plaatse op hun gegrondheid te (doen) onderzoeken.
 7. Geen reclamaties worden geaccepteerd op zaken waarvan de aard en/of samenstelling is gewijzigd dan wel op zaken die geheel of gedeeltelijk verwerkt zijn en/of beschadigd zijn.
 8. Reclamaties geven de wederpartij geen recht om zijn betaling op te schorten, dan wel geheel van betaling af te zien of met uitstaande posten te verrekenen.
 9. Indien is gereclameerd met inachtneming van de in dit artikel vermelde bepalingen en de reclame gegrond is, zal Eurofysica B.V. naar haar keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel van de geleverde zaken, hetzij de zaken vervangen na terugzending van de oorspronkelijk geleverde zaken. Tot verdere schadevergoeding is Eurofysica B.V. niet verplicht. Indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, smartengeld en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

ARTIKEL 10 - KWALITEIT / TECHNISCHE EISEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd en worden wat soort, afmetingen, aantal, gewichten, kleur(echtheid), enzovoorts per handelseenheid betreft, de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.
 2. Vermeldingen over de samenstelling (soort stoffen, hoeveelheid van een bepaalde stof, mengverhoudingen e.d.) van de producten van Eurofysica B.V. dienen als gemiddeld gezien te worden. Afwijkingen, die niettegenstaande het in acht nemen van de gebruikelijke zorgvuldigheid tijdens de fabricage van de zaken en de bepaling van de waarden onvermijdelijk zijn, blijven uitdrukkelijk voorbehouden. Eurofysica B.V. staat op geen enkele wijze in voor de afwezigheid van bepaalde stoffen in de geleverde zaken.
 3. Technische toepassingsadviezen geeft Eurofysica B.V. naar beste weten op basis van gegevens uit onderzoek en ervaring van haar leveranciers. Alle gegevens en inlichtingen over geschiktheid en toepassing van de producten van Eurofysica B.V. zijn echter geheel vrijblijvend en ontheffen de wederpartij niet van het doen van eigen onderzoek en testen. Voor het in acht nemen van wettelijke en officiële voorschriften bij het gebruik van de zaken, is de wederpartij verantwoordelijk.
 4. Alle andere technische eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst nadrukkelijk te worden gemeld. 

ARTIKEL 11 - RETOURZENDINGEN

 1. Retourzendingen van de zaken zijn slechts toegestaan indien en voor zover Eurofysica B.V daartoe haar voorafgaande schriftelijke toestemming aan de wederpartij heeft gegeven, alsmede met inachtneming van de volgende bepalingen. Speciaal voor wederpartij bestelde producten kunnen NIET worden geretourneerd.
 2. Uitsluitend ingeval de volgende limitatief opgesomde omstandigheden zich voordoen, zijn retourzendingen toegestaan:

  A: bij beschadiging van de zaken, die is veroorzaakt tijdens het vervoer van de zaken naar de wederpartij toe;

  B: ingeval zaken zijn afgeleverd die niet besteld zijn.
 3. Uitsluitend origineel verpakte zaken die in de originele staat verkeren kunnen retour worden gezonden. De retourzending dient te geschieden op de door Eurofysica B.V. te bepalen wijze.
 4. Retourzendingen zijn niet toegestaan bij:
  • ondeskundige behandeling;
  • onoordeelkundig gebruik;
  • ondeskundige toepassing;
  • wijzigingen in de samenstelling van de zaken, dan wel overige wijzigingen aan de zaken;
  • het gebruik van de geleverde zaken voor doeleinden welke buiten het normale gebruik van deze zaken vallen.
 5. Eurofysica B.V. is gerechtigd retour gezonden zaken ter beschikking van de wederpartij voor diens rekening en risico te (doen) houden, indien de zaken niet op grond van een gerechtvaardigde reclamatie c.q. ten onrechte retour zijn gezonden.
 6. Eurofysica B.V. zal niet gehouden zijn retourzendingen te accepteren c.q. de zaken te vergoeden indien de wederpartij niet aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Eurofysica B.V. heeft voldaan en/of overigens niet aan al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden c.q. de aan deze algemene voorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst heeft voldaan.
 7. Het door Eurofysica B.V. voldoen aan voornoemde regeling inzake retourzendingen sluit elke vordering tot herstel of tot vergoeding van kosten en schade, mede uit hoofde van later aan de dag getreden gebreken, uit, tenzij wettelijke bepalingen van dwingende aard dit beletten.

ARTIKEL 12 - AANSPRAKELIJKHEID VAN EUROFYSICA B.V

 1. Eurofysica B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien zij door een niet toerekenbare tekortkoming niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst door Eurofysica B.V. redelijkerwijs door de wederpartij niet meer kan worden verlangd, daaronder in ieder geval begrepen oorlog, oorlogsgevaar, oproer, watersnood, (natuur)rampen, gebrek aan grond-, hulp- en brandstoffen, verkeersstoornissen, werkstaking, werkliedenuitsluiting, personeelsgebrek, transportmoeilijkheden, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van bestellingen door toeleveringsbedrijven, brand, overheidsmaatregelen, in- en exportverboden, bedrijfsstoringen en invloeden betreffende het weer.
 3. In geval van niet toerekenbare tekortkoming is Eurofysica B.V. naar haar keuze gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te ontbinden. Indien de wederpartij Eurofysica B.V. daartoe schriftelijk aanmaant, is Eurofysica B.V. gehouden zich binnen vijf werkdagen ten aanzien van haar keuze uit te spreken.
 4. Indien Eurofysica B.V. bij het ontstaan van een haar niet toerekenbare tekortkoming reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan en/of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds geleverde zaken separaat te factureren, alsmede het deel van de zaken dat nog wel door Eurofysica B.V. geleverd kan worden, te leveren en voorts separaat te factureren. De wederpartij is gehouden voornoemde facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 5. De beperking en uitsluiting van de aansprakelijkheid voortvloeiende uit de voorgaande leden van dit artikel is niet van toepassing indien de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Eurofysica B.V. zelf.
 6. Indien en voor zover de wederpartij van oordeel mocht zijn dat Eurofysica B.V. de verplichtingen die de overeenkomst haar oplegt niet dan wel onvoldoende nakomt, zal hij Eurofysica B.V. in staat stellen tot correctie, echter voor zover dat in redelijkheid van Eurofysica B.V. kan worden verlangd.
 7. De wederpartij is verplicht, indien hij voornemens is Eurofysica B.V. aansprakelijk te stellen, voorafgaande daaraan daarover met Eurofysica B.V. overleg te plegen.

ARTIKEL 13 - GARANTIE

 1. Eurofysica B.V. garandeert dat de door haar geleverde apparaten vrij zijn van ontwerp-, materiaalen fabricagefouten gedurende een periode van 24 maanden na levering. Eurofysica B.V. kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De wederpartij heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
 2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde garantietermijn -en voorwaarden voor geleverde zaken zijn beperkt dan wel verruimd tot die welke door de producent van de betreffende zaak worden gehanteerd.
 3. Zaken waarvoor nog een garantie geldt, dienen, indien vervoer mogelijk is, vrachtvrij te worden opgestuurd naar Eurofysica B.V. of naar een door haar aan te geven adres.
 4. In alle andere gevallen is Eurofysica B.V. bevoegd om de onderzoeks- en reparatiekosten van een ter reparatie aangeboden zaak aan de wederpartij in rekening te brengen.
 5. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van normale slijtage, onvoldoende onderhoud en onjuiste behandeling door de wederpartij, veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van Eurofysica B.V., door de wederpartij zelf uitgevoerde reparaties of bij het niet juist opvolgen van instructies door de wederpartij gegeven door Eurofysica B.V., of de producent van de betreffende zaak. 

ARTIKEL 14 - TOEPASSELIJK RECHT

 1. Ten aanzien van de aan deze algemene voorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst en van overeenkomsten die daarvan het uitvloeisel zijn, verklaren partijen zich te onderwerpen aan het Nederlandse recht.
 2. De toepasselijkheid van de op het moment van het sluiten van de aan deze algemene voorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst en/of van de overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn geldende versie van het Weense Koopverdrag wordt bij deze geheel uitgesloten.

ARTIKEL 15 - GESCHILLEN

 1. Situaties of omstandigheden waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, zullen met inachtneming van ieders gerechtvaardigde belangen door Eurofysica B.V. en de wederpartij gezamenlijk, zo nodig bijgestaan door adviseurs, tot een oplossing worden gebracht.
 2. Alle geschillen, van welke aard dan ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van de aan deze algemene voorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst en/of van de overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn, tussen de wederpartij en Eurofysica B.V. mochten ontstaan, zullen onder uitsluiting van de competentie van iedere andere instantie worden beslecht door de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, waaronder mede te verstaan de sector kanton indien het geschil gezien de relatieve bevoegdheid van de kantonrechter tot haar competentie behoort.
 3. Het in het vorige lid bepaalde staat niet in de weg aan de bevoegdheid van zowel de wederpartij als Eurofysica B.V. om van de President der Rechtbank te ’s-Hertogenbosch in kort geding een voorziening te verlangen.
 4. Ook blijft onverlet de bevoegdheid van Eurofysica B.V. om ten aanzien van levering en betaling conservatoire maatregelen te treffen. 

ARTIKEL 16 - TRANSPORTKOSTEN

 1. De verzendkosten bedragen € 9,95 voor bestellingen onder de € 150,- excl. BTW.
 2. U betaalt geen verzendkosten voor bestellingen boven de € 150,- excl. BTW.
 3. Uitzonderingen op Artikel 16.1 en 16.2 zijn: bestellingen van afleveradressen buiten Nederland, speciaal bestelde artikelen (buiten ons standaard assortiment om) en rembourszendingen.

ARTIKEL 17 - PRIVACY

 1. Eurofysica dankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en wij beloven u zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke gegevens. Om u een goede service te kunnen bieden hebben wij in sommige gevallen gegevens van u nodig. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor diensten waarom u heeft gevraagd, in lijn met de AVG-wetgeving. U kunt altijd uw gegevens opvragen en desgewenst laten verwijderen.
 2. Eurofysica geeft geen persoonlijke informatie aan partijen buiten Eurofysica B.V. Wij stellen de door u opgegeven persoonlijke gegevens wel ter beschikking aan bedrijven die eventueel betrokken zijn bij de uitvoering van uw bestelling. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derde partijen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 3. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Eurofysica gebruikt cookies, voor details zie ons Cookiebeleid.
 4. Als u geen informatie of aanbiedingen meer van ons wilt ontvangen, neem dan contact met ons. Als u wilt dat wij uw adresgegevens bijwerken of als u vragen heeft over de bescherming van uw gegevens, kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen via ons telefoonnummer 073-6232622.
 5. Voor het volledige Privacy beleid, raadpleeg ons Privacybeleid.
keyboard_arrow_up